สำนักงานบัญชีคุณภาพร่วมผลักดันนโยบายพัฒนา SMEs ด้านบัญชี และสร้างนวัตกรรมเชื่อมโยงระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing)

สำนักงานบัญชีคุณภาพร่วมผลักดันนโยบายพัฒนา SMEs ด้านบัญชี
และสร้างนวัตกรรมเชื่อมโยงระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing)
 
       กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกกำลังสำนักงานบัญชีคุณภาพ 121 แห่งทั่วประเทศ ร่วมกับหอการค้าไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (สสว.) จัดการอบรมเกี่ยวกับบัญชี การเงิน และภาษีอากรให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ฟรี!!! เพื่อให้สามารถนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่ม 21 มกราคม 2559ขณะเดียวกันสำนักงานบัญชีคุณภาพยังได้ร่วมกับกรมฯ สร้างนวัตกรรมระบบบัญชีเพื่อเชื่อมโยงกับระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing)
       กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีภารกิจสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเพิ่มองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับ SMEs คือ การจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลทางบัญชีและการเงินไปใช้ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ได้มีการประชุมร่วมกับสำนักงานบัญชีคุณภาพที่กรมฯ ให้การรับรองทั้ง 121 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานบัญชีคุณภาพที่จะเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมหลักสูตร "บัญชี... ชี้ช่องรวย" ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อสร้างนักรบเศรษฐกิจใหม่ตามนโยบายรัฐบาล โดยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ (Business Efficiency) และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งจะเริ่มจัดอบรมตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2559 รวม 10 ครั้ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต สงขลา ขอนแก่น และระยอง ตั้งเป้าหมายมีผู้สนใจสมัครเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 1,000 คน
        นอกจากนี้ ในปี 2558 กรมฯ ได้พัฒนาระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing) มาใช้ในการรับงบการเงินเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยในปี 2559 ที่จะถึงนี้ นิติบุคคลทั้งหมดจำนวน 440,000 ราย จะต้องนำส่งงบการเงินผ่านทางระบบ e-filing ปัจจุบันมีนิติบุคคลขอ Username และ Password แล้วจำนวน 416,920 ราย คิดเป็นร้อยละ 94 ของนิติบุคคลทั้งหมดที่ต้องนำส่งงบการเงิน ซึ่งถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยความสำเร็จดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากสำนักงานบัญชีคุณภาพและผู้ทำบัญชี รวมถึงองค์กร/หน่วยงานต่างๆ ทางด้านซอฟท์แวร์ ที่ให้ความร่วมมือกับกรมฯ เป็นอย่างดี ดังนั้นเพื่อแสดงความขอบคุณแก่องค์กร/หน่วยงานต่างๆ กรมฯ จึงขอมอบรางวัล "นวัตกรรมการเชื่อมโยงระบบบัญชีกับระบบการนำส่งงบการเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing)" ให้แก่องค์กร/หน่วยงานต่างๆ ที่มีการจัดทำหรือจัดให้มีนวัตกรรมการเชื่อมโยงระบบบัญชีกับระบบการนำส่งงบการเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing) เช่น สำนักงานบัญชีคุณภาพ ผู้ผลิตซอฟท์แวร์ (Software house) เป็นต้น โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในงานสถาปนากรมพัฒนาธุรกิจการค้าครบรอบปีที่ 93 ในวันที่ 20 มกราคม 2559
         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "บัญชี...ชี้ช่องรวย" ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอเชิญชวนองค์กร/หน่วยงาน ที่มีระบบการจัดทำหรือจัดให้มีนวัตกรรมการเชื่อมโยงระบบบัญชีกับระบบการนำส่งงบการเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing) เข้าร่วมการประกวดรางวัล"นวัตกรรมการเชื่อมโยงระบบบัญชีกับระบบการนำส่งงบการเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing)" โดยติดต่อขอรับใบสมัคร และเข้ารับการตรวจประเมินได้ที่ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 4981 โทรสาร 0 2547 4404 e-mail : accountingdbd@hotmail.com
 
****************************************
ที่มา : กองกำกับบัญชีธุรกิจ                                                                                                        ฉบับที่ 125 / 28 ธันวาคม 2558