กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมืออาลีบาบา ดันผู้ประกอบธุรกิจ SMEs และ OTOP ใช้ e-Commerce ขยายตลาดสู่สากล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมืออาลีบาบา
 ดันผู้ประกอบธุรกิจ SMEs และ OTOP ใช้ e-Commerce ขยายตลาดสู่สากล
 
             กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือเว็บไซต์ e-Commerce ยักษ์ใหญ่ของโลก "Alibaba" คาดช่วยผลักดันกระตุ้นการใช้ e-Commerce ในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ SMEs และสินค้าชุมชน (OTOP) และทำให้การเกิดการขยายตัวของธุรกิจ e-Commerce ไทย
              นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมธุรกิจ SMEs และสินค้าชุมชน (OTOP) สู่ตลาดโลกร่วมกับ Alibaba ซึ่งเป็นเว็บไซต์ e-Commerce ขนาดใหญ่ของประเทศจีนว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความสำคัญกับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Commerce เป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่กำลังอยู่ในกระแสความนิยมของผู้บริโภคและวงการการค้าโลก มีอัตราการขยายตัวและการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด จากข้อมูลสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พบว่า ในปี 2557 ธุรกิจ e-Commerce ของไทยมีมูลค่ากว่า 2.03 ล้านล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น มูลค่าการขายที่ธุรกิจขายให้กับธุรกิจ (B2B) 1.23 ล้านล้านบาท, มูลค่าการขายที่ธุรกิจขายให้กับผู้บริโภค (B2C) 0.41 ล้านล้านบาท และมูลค่าการขายที่ธุรกิจขายให้กับภาครัฐ (B2G) 0.39 ล้านล้านบาท โดยในปี 2558 (ข้อมูล ณ เดือนต.ค.58) เติบโต 3.65% มูลค่าสูงถึง 2.1 ล้านล้านบาท และคาดว่าในปี 2559 จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
               อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ SMEs และ OTOP ยังมีจำนวนน้อยที่ใช้ e-Commerce เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าไปต่างประเทศ กรมฯ จึงได้ร่วมมือกับ Alibaba ซึ่งเป็นตลาดออนไลน์ระดับโลก และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่เป็นผู้บริหารเว็บไซต์ thaitrade.com และเป็นตลาดออนไลน์ของกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดการอบรมให้ความรู้ด้าน e-Commerce ในระดับสากล การพัฒนาองค์ความรู้ด้านสินค้าและบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP รวมทั้งผู้ที่สนใจทำธุรกิจ e-Commerce ทั่วไปเช่น ความรู้ด้านการทำธุรกิจ e-Commerce การขยายช่องทางการตลาดส่งออกไปต่างประเทศ การบริหารจัดการด้าน โลจิสติกส์ และ e-payment เป็นต้น นอกจากจะได้รับทักษะความรู้ด้าน e-Commerce แล้ว ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมขายสินค้าบนเว็บไซต์ของ Alibaba อีกด้วย ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 นี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.dbd.go.th หรือ www.trustmarkthai.com
              การจับมือ Alibaba ในครั้งนี้จะเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs และ OTOP ได้ใช้ e-Commerce เป็นช่องทางการขยายตลาดนั้น และไม่เพียงแต่สอดคล้องกับนโยบาย "เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy)" ของรัฐบาล ที่ต้องการให้ผู้ประกอบการไทยได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนของไทยในระยะยาว เพราะนั่นคือการนำรายได้กลับคืนสู่ชุมชน ส่งผลต่อความอยู่ดีกินดี อันจะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ท้องถิ่น และเศรษฐกิจของประเทศ
 
***********************************
ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                                                                     ฉบับที่ 12 / 25 มกราคม 2559