รมว.พาณิชย์ ลงนามปลดล็อก! ธนาคารพาณิชย์ - ประกันภัย พ้นบัญชีสาม 'ต่างด้าว' แล้ว

รมว.พาณิชย์ ลงนามปลดล็อก! ธนาคารพาณิชย์ - ประกันภัย พ้นบัญชีสาม 'ต่างด้าว' แล้ว
อยู่ขั้นตอนประกาศในราชกิจจาฯ คาดมีผลบังคับใช้ปลายกุมภาพันธ์ 59 นี้
นายธนาคาร-นายประกันต่างชาติไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจต่อกรมพัฒน์ฯ อีกต่อไป
เชื่อ! ส่งผลดีต่อภาคการลงทุนระยะยาวของประเทศ
พร้อม! หนุน' ไทยขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการเงิน-ประกันภัยในอาเซียน
 
              รมว.พาณิชย์ ลงนามในกฎกระทรวงฉบับใหม่ ปลดล็อก! ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และ ธุรกิจประกันภัย ออกจากบัญชีสามท้าย พ.ร.บ.ต่างด้าวฯ แล้ว ขณะนี้อยู่ขั้นตอนประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดมีผลบังคับใช้ปลายกุมภาพันธ์ 59 นี้ ส่งผลให้นักธุรกิจชาวต่างชาติที่จะประกอบกิจการ "ธนาคารพาณิชย์ - ประกันภัย" ในไทย ไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีกต่อไป เชื่อ! ส่งผลดีต่อภาคการลงทุนระยะยาวของประเทศ พร้อม! หนุน' ไทยขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการเงิน-ประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน
              นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) ได้ลงนามในกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จะมีผลบังคับใช้ทันที ซึ่งจะส่งผลให้ชาวต่างชาติไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจบริการ จำนวน 4 ธุรกิจ คือ 1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 2) ธุรกิจสำนักงานผู้แทนธนาคาร 3) ธุรกิจประกันชีวิต และ 4) ธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นธุรกิจในบัญชีสามท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมในการแข่งขันมากขึ้น รวมทั้ง เป็นธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะและหน่วยงานเฉพาะกำกับดูแลอยู่แล้ว คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการขออนุญาต และการกำกับดูแล ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยของชาวต่างชาติ
              การนำธุรกิจบริการดังกล่าวออกจากบัญชีสามท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 จะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเกิดความคล่องตัว เหมาะสมกับสภาพการค้าการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป และถือเป็นการส่งเสริมการแข่งขันในภาคธุรกิจบริการธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจบริการประกันภัย ทำให้เกิดการแข่งขันด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ/คุณภาพการให้บริการ และกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในภาพรวมผ่านเงินลงทุน ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคการลงทุนของประเทศในระยะยาว รวมทั้ง ทำให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งในรูปของนวัตกรรมการบริการและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ส่งให้เกิดแรงหนุนนำพาประเทศไทยขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการเงิน-ประกันภัยในระดับภูมิภาคอาเซียน
              ปัจจุบัน มีคนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และสำนักงานผู้แทนธนาคาร จำนวน 20 ราย เงินลงทุนมูลค่า 109,855.9 ล้านบาท ส่วนธุรกิจประกันชีวิต และประกันวินาศภัย มีจำนวน 8 ราย เงินลงทุนมูลค่า 4,639 ล้านบาท
              ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังมีแผนทบทวนประเภทธุรกิจบัญชีท้ายฯ ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการค้าการลงทุน และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและจำเป็นต่อธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริการเป็นสำนักงานผู้แทนและสำนักงานภูมิภาค ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม เป็นต้น
 
**********************************************
 ที่มา : กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ                                                                                 ฉบับที่ 21 / 22 กุมภาพันธ์ 2559