หน่วยงานภาครัฐร่วมพัฒนาระบบ Biz Portal เพื่อยกอันดับ Doing Business

หน่วยงานภาครัฐร่วมพัฒนาระบบ Biz Portal เพื่อยกอันดับ Doing Business
                สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เปิดตัวระบบบูรณาการศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ หรือ Biz Portal ซึ่งเป็นระบบกลางในการติดต่อขอเริ่มต้นธุรกิจโดยการเปิดตัวระบบ Biz Portal ในครั้งนี้ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐให้ได้รับทราบขั้นตอนในการขอเริ่มต้นธุรกิจผ่านระบบ Biz Portal
               นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า "กระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถดำเนินธุรกิจ ได้ง่าย รวดเร็ว และลดภาระค่าใช้จ่าย รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบธุรกิจโดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเร่งให้เกิดการบูรณาการงานบริการภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบบูรณาการศูนย์กลางงานบริการภาครัฐในด้านการเริ่มต้นธุรกิจ หรือ Biz Portal ที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพ และยกระดับงานบริการให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจจากงานบริการของภาครัฐ และหวังว่าผู้แทนจากภาคเอกชน ทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จะร่วมกันรณรงค์เพื่อใช้บริการระบบ Biz Portal เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้น"
               ทางด้านนายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่า Doing Business 2016 ประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ที่ 49 จาก 189 ประเทศ ลดลง 3 อันดับจากปีที่แล้ว นายกรัฐมนตรีจึงให้ทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันให้อันดับดีขึ้น โดยเร่งให้รัฐพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานของภาครัฐ และ สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้รับบริการ สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้ทำหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการบริการในเรื่อง Doing Business นั้น เห็นว่าการผลักดันให้อันดับ Doing Business ดีขึ้น ด้านการเริ่มต้นธุรกิจถือเป็นด้านที่สำคัญ ด้วยเป็นด่านแรกที่ผู้ประกอบการจะต้องติดต่อเพื่อขอประกอบธุรกิจ ในการนี้สำนักงาน ก.พ.ร. จึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบ Biz Portal ที่สามารถขอเริ่มต้นธุรกิจ กรอกแบบฟอร์ม ยื่นเอกสารหลักฐานผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องไปติดต่อที่หน่วยงานด้วยตนเอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ และนักลงทุนให้ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุน และยกอันดับ Doing Business ของไทยให้ดีขึ้น
              นอกจากนี้นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้กล่าวว่า "กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ เพื่อยกอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศด้านการเริ่มต้นธุรกิจตามผลการจัดอันดับ Doing Business และร่วมผลักดัน Biz Portal ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนสนับสนุน และร่วมกันขับเคลื่อนเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้เกิดขึ้น"
              ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า "ระบบ Biz Portal ถือเป็นการยกระดับสู่การเป็น One-Stop Service Portal ของบริการภาครัฐอย่างสมบูรณ์"
              สำหรับการใช้งานระบบ Biz Portal ผู้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนธุรกิจที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะได้รับ Username เพื่อใช้เข้าระบบ Biz Portal และสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนนายจ้างหรือยื่นข้อบังคับการทำงานผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที โดยไม่ต้องไปติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเอง ซึ่งช่วยลดขั้นตอน แบบฟอร์ม เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ และที่สำคัญลดระยะเวลาการจัดตั้งธุรกิจ จากเดิม 27 วันครึ่ง เหลือเพียง 1 วัน ระยะต่อไป จะพัฒนาให้ขอจดทะเบียนธุรกิจ ขึ้นทะเบียนนายจ้าง หรือยื่นแบบข้อบังคับการทำงานโดยกรอกแบบฟอร์ม (e-Form) และยื่นเอกสารหลักฐาน (e-Doc) ผ่านระบบ Biz Portal ได้ในขั้นตอนเดียวกัน และจะพัฒนาระบบให้เต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ให้สามารถขอเริ่มต้นธุรกิจ ขออนุญาตก่อสร้าง และขอใช้ไฟฟ้าได้เบ็ดเสร็จในช่องทางเดียว
 
*****************************
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                                                        ฉบับที่ 24/ 29 กุมภาพันธ์ 2559