พาณิชย์!!! ชวนนิติบุคคลประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น เพื่อสร้างมาตรฐานธุรกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน

พาณิชย์!!! ชวนนิติบุคคลประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
เพื่อสร้างมาตรฐานธุรกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
 
                         กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญชวนนิติบุคคลไทยทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2559 เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้ภาคธุรกิจดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส และมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการสร้างมาตรฐานธุรกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน พร้อม! เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2559
                        นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างธรรมาภิบาลทางธุรกิจ โดยได้จัดทำโครงการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน เป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้ภาคธุรกิจดำเนินกิจการบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า
                       "การบริหารธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีหมายถึง การประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย เปิดเผยข้อมูลได้ไม่มีการบิดเบือน มีความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้มีส่วนได้เสีย มีภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดี รวมถึงต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม รักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจและประเทศชาติส่วนรวม ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน และสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจในระยะยาว โดยธุรกิจที่จะสมัครเข้าร่วมประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น จะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ส่งงบการเงินถูกต้องต่อเนื่องทุกปี
                      วิธีการสมัครเข้าร่วมประกวดคือ เข้าไปกรอกใบสมัครและแบบประเมินตนเองทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2559 หลังจากนั้น กรมฯ จะทำการประเมินคุณสมบัติ เพื่อตัดสินการประกวดโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาอาชีพ และจะจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอย่างเป็นทางการ ซึ่งธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษ โดยกรมฯ จะเผยแพร่ข้อมูลการได้รับรางวัลผ่านหน้าหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่นให้แก่ธุรกิจนั้นๆ ในสายตาของคู่ค้า และนักลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ"
                     นิติบุคคลที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดฯ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5988 หรือสายด่วน 1570 หรือ e-mail : dbd2558@gmail.com และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th และเว็บไซต์สำนักงานพาณิชย์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 
****************************************
ที่มา: กองธรรมาภิบาลธุรกิจ                                                                                                      ฉบับที่ 43 /28 มีนาคม 2559