เม.ย. 59 ต่างชาติลงทุนไทยอีก 36 รายมีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 898 ล้านบาท จ้างงานคนไทยกว่า 698 คน

เม.ย. 59 ต่างชาติลงทุนไทยอีก 36 ราย
มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 898 ล้านบาท จ้างงานคนไทยกว่า 698 คน
 
 
                  นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าว 36 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าว จากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และจีน ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 898 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทยเพิ่มอีก 698 คน สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่
                 1. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จำนวน 11 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 238 ล้านบาท ได้แก่ การผลิตแป้งจากข้าว บริการให้กู้ยืมเงิน บริการทางบัญชี และบริการให้เช่าพื้นที่อาคาร เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และสิงคโปร์
                 2. ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า และคู่ค้า จำนวน 4 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 54 ล้านบาท ได้แก่ บริการบริหารจัดการคลังสินค้า บริการให้เช่าช่วงสิทธิโปรแกรมที่ใช้นำทางและบอกทิศทาง โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเบลเยี่ยม
                 3. ธุรกิจบริการเป็นสำนักผู้แทน / สำนักงานภูมิภาค จำนวน 8 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 25 ล้านบาท เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การลงทุนให้สำนักงานใหญ่ และเป็นการให้คำแนะนำ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของสำนักงานใหญ่และบริษัทในเครือ โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และจีน
                 4. ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาภาครัฐ / คู่สัญญาเอกชน จำนวน 7 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 496 ล้านบาท ได้แก่ บริการออกแบบทางวิศวกรรม โครงการขยายท่อส่งก๊าซ ให้แก่ ปตท. และบริการจัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ให้แก่ กฟผ. เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น จีน และฮ่องกง
                 5. ธุรกิจนายหน้า / ค้าปลีก / ค้าส่ง จำนวน 6 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 85 ล้านบาท ได้แก่ การค้าส่งสินค้าประเภทด้ายทอผ้า การค้าปลีกสินค้าประเภทรถลากจูง เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น และสิงคโปร์
                  ทั้งนี้ ในเดือนเมษายน 2559 จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 13 ในขณะที่เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 61 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 7 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 17 แต่มีเงินลงทุนลดลงขึ้น 819 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 48 เนื่องจากในเดือนเมษายน 2558 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง
                 อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 (มกราคม-เมษายน 2559) คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ ในประเทศไทยแล้วจำนวน 131 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 2,977 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลง 13 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 9 และเงินลงทุนลดลง 2,501 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 46
 
*************************
ที่มา : กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ                                                                                       ฉบับที่ 53 / 25 เมษายน 2559