กระทรวงพาณิชย์เดินสาย...แจกโจทย์นักธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วไทย ผนึกกำลัง 'ความคิด' ปูเส้นทางพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นไทยให้สดใส

กระทรวงพาณิชย์เดินสาย...แจกโจทย์นักธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วไทย
ผนึกกำลัง 'ความคิด' ปูเส้นทางพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นไทยให้สดใส
 
                   กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสมาชิก Moc Biz Club ทั่วไทย 7 ครั้ง คาดมีผู้ร่วมงานกว่า 500 คน พร้อมแจกการบ้านให้นักธุรกิจท้องถิ่นหาคำตอบ ทำอย่างไรให้ธุรกิจขับเคลื่อน เร่งสร้างฐานธุรกิจ SMEs ไทยให้มั่นคงและจูงมือกันมั่งคั่ง
                   ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หามาตรการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs ไทยมาโดยตลอด ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อโลกการตลาดใน ยุคปัจจุบัน และสิ่งสำคัญคือ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายธุรกิจเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด โอกาสนี้จึงได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club" ให้กับสมาชิกในเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างยุทธศาสตร์ใน การขับเคลื่อนธุรกิจในแต่ละจังหวัดร่วมกัน จึงขอเชิญชวนสมาชิกทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมใหญ่ในครั้งนี้ โดยกำหนดจะจัดใน 7 จังหวัดเพื่อให้ครอบคลุมสมาชิกทั่วประเทศ ได้แก่ ชลบุรี (30 เม.ย.- 2 พ.ค.59) ตาก (17-19 พ.ค.59) อุดรธานี (7-9 มิ.ย.59) เชียงราย อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช และพระนครศรีอยุธยา
                  กระทรวงพาณิชย์มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้สมาชิก MOC Biz Club ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาค (Local Economy) ได้มีช่องทางชี้แจงและนำเสนอแนวทางพัฒนาธุรกิจ ประกอบกับสร้างโอกาสในการช่วยกันหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจและหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งเป็นการทำงานในรูปแบบ 'ประชารัฐ' ตามแนวทางของนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้ ภายในงานประกอบไปด้วย 4 กิจกรรมหลักคือ 1) การแสดงสินค้า MOC Biz Club Showcase 2016 2) การบรรยายและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work shop) จากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดในหัวข้อ เทคนิคการเชื่อมความสัมพันธ์และการนำเสนอธุรกิจ เทคนิคการจัดทำยุทธศาสตร์ MOC Biz Club และกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจที่จะช่วย SMEs ต่อยอดการเติบโตของธุรกิจได้ในอนาคต 3) การจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) และไฮไลท์สำคัญของการจัดงานในครั้งนี้คือ 4) การมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club พร้อมรับฟังข้อมูลการนำเสนอยุทธศาสตร์เดินหน้า MOC Biz Club ที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจในท้องถิ่นให้สามารถเติบโตไปได้พร้อมกัน
                 ปัจจุบัน MOC Biz Club ได้ดำเนินการจัดตั้งครบแล้วทั่วประเทศใน 77 จังหวัด มีสมาชิกรวม 8,187 ราย โดยกลุ่มธุรกิจที่เป็นสมาชิกใน 5 อันดับแรกคือ อาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและความงาม เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน จะเห็นได้ว่าธุรกิจเหล่านี้ ล้วนสร้างมูลค่าทางการค้าทั้งในประเทศและการส่งออกที่สูงติดอันดับบน และยังเป็นธุรกิจสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดอีกด้วย อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย MOC Biz Club สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด หรือwww.bizclubdbd.com และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองธุรกิจการค้าภูมิภาค กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายเลขโทรศัพท์ 02 547 4445 สายด่วน 1570
 
***************************************************************
 
ที่มา : กองธุรกิจการค้าภูมิภาค                                                                                              ฉบับที่ 57 / 2 พฤษภาคม 2559