พาณิชย์ ย้ำชัด' งบการเงินรอบปีบัญชี '58 ภาคธุรกิจต้องนำส่งงบทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ DBD e-Filing เท่านั้น

พาณิชย์ ย้ำชัด' งบการเงินรอบปีบัญชี '58
ภาคธุรกิจต้องนำส่งงบทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ DBD e-Filing เท่านั้น
 
               พาณิชย์ ย้ำชัด' การนำส่งงบการเงินรอบปีบัญชี 2558 นิติบุคคลกว่า 6 แสนรายต้องนำส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ DBD e-Filing เท่านั้น ซึ่งจากการขับเคลื่อนของกรมฯ ผ่านมาตรการต่างๆ ทั้งการจัดอบรมทุกวัน วันละ 2 รอบ และการประสานความร่วมมือกับบริษัทผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ พัฒนาซอฟท์แวร์บัญชีสำเร็จรูปผ่านโครงการ DBD Connect ส่งผลให้กรมฯ ประสบความสำเร็จในการผลักดันให้นิติบุคคลนำส่งงบผ่านระบบ DBD e-Filing ล่าสุด!!! มีนิติบุคคลนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing แล้ว จำนวนกว่า 20,000 ราย
               "นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้เป็นช่วงสุดท้ายของการนำส่งงบการเงินรอบปีบัญชี 2558 สำหรับนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่จำนวนกว่า 600,000 รายทั่วประเทศ ที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต้องนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ DBD e-Filing ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยล่าสุด (ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559) มีนิติบุคคลสมัคร เข้าระบบ จำนวน 448,995 ราย ยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานระบบแล้ว จำนวน 395,999 ราย และได้นำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing แล้ว จำนวนกว่า 20,000 ราย ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่กรมฯ ได้เปิดให้บริการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ซึ่งมีผู้ใช้บริการนำส่งงบฯ เพียง 2,000 รายเท่านั้น จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการขยายการนำส่งงบการเงินในปีนี้ โดยนิติบุคคลสามารถนำส่งงบการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกที่ ทุกเวลา และ ไม่เป็นเรื่องยากสำหรับการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ในปีนี้"
                "กรมฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่นิติบุคคลที่ต้องนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) รอบปีบัญชี 2558 ในหลาย ๆ ช่องทาง ได้แก่ (1) การจัดทำข้อมูลงบการเงินปี 2557 ในรูปแบบ XBRL ให้กับ นิติบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น นิติบุคคลไม่ต้องกรอกข้อมูลงบการเงินปี 2557 อีก กรอกแต่เฉพาะข้อมูล ปีปัจจุบันที่จะนำส่งเท่านั้น (2) การจัดทำโครงการ DBD Connect เชื่อมต่อกับ DBD e-Filing โดยกรมฯ ได้ร่วมมือกับผู้ผลิตซอฟท์แวร์ ทำการเชื่อมโยงซอฟท์แวร์ทางบัญชีเข้ากับระบบ DBD e-Filing โดยไม่ต้อง Re-Key ข้อมูลงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing อีกครั้ง (3) การจัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระบบนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ในทุกวันทำการจันทร์ - ศุกร์ ณ กระทรวงพาณิชย์ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม"
                "อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า "สำหรับรายที่นำส่งงบการเงินด้วยกระดาษแล้ว กรมฯ ขอแจ้งว่า ภายใน 30 วัน นิติบุคคลต้องนำส่งงบการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ให้เรียบร้อยด้วย มิฉะนั้นจะถือว่า "การนำส่งงบการเงินนั้นยังไม่เป็นไปตามประกาศกรมฯ" และจะระบุข้อควรทราบในหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อแจ้งเตือนคู่ค้าและผู้ร่วมลงทุนทราบเป็นข้อมูลให้ระวังเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของธุรกิจดังกล่าว ก่อนการตัดสินใจร่วมลงทุนหรือทำธุรกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ กรมฯ ยังจะได้ร่วมมือกับกรมสรรพากรเรียกบัญชีตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อขจัดปัญหากรณีธุรกิจหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายทุกรายเช่นกัน"
                 "นอกจากธุรกิจต้องนำส่งงบการเงินภายในเวลาที่กำหนดแล้ว กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5/ บมจ.006) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วย ภายใน 14 วันหลังจากประชุมใหญ่ แต่กรมฯ ได้มีมาตรการผ่อนผันให้สามารถนำส่งพร้อมงบการเงินประจำปีได้ โดยไม่ต้องชำระค่าปรับ แต่ต้องเป็นการนำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น หากไม่นำส่ง หรือนำส่งล่าช้า หรือนำส่งพร้อมงบการเงิน แต่งบการเงินนั้นส่งล่าช้าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จะต้องถูกดำเนินคดีฐานไม่นำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นภายในกำหนด 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ.2499 ด้วย"
                "ขณะนี้ ยังคงมีนิติบุคคลบางส่วนที่ยังไม่ได้สมัครขอรับ Username และ Password เพื่อนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ก็ขอให้เร่งดำเนินการสมัครฯ โดยด่วนทาง www.dbd.go.th >> หัวข้อ "บริการออนไลน์" >> "ระบบนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)" และหลังจากสมัครฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้ว ต้องยื่นเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนกับกรมฯ ด้วย ทั้งนี้ กรมฯ จะดำเนินการกำกับดูแลพร้อมติดตามให้นิติบุคคลสมัครเข้าระบบฯ ยืนยันตัวตนฯ และนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e Filing) อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องทุกขั้นตอนเพื่อให้นิติบุคคลปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป"
               นิติบุคคลสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ได้ที่ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 4376-77, 0 2547 4390-1, 0 2547 4373-4 หรือ สายด่วน 1570 และที่ www.dbd.go.th
 
*******************************************
ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ                                                                                                    ฉบับที่ 59 / วันที่ 5-10 พฤษภาคม 2559