พาณิชย์ 'เปิดแผน' พัฒนาผู้ประกอบการออนไลน์ทั้งระบบ ตั้งแต่ตั้งไข่จนโกอินเตอร์ หวังใช้ อี-คอมเมิร์ซ เป็นช่องทางช่วย SMEs ขยายตลาด/สร้างฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

พาณิชย์ 'เปิดแผน' พัฒนาผู้ประกอบการออนไลน์ทั้งระบบ ตั้งแต่ตั้งไข่จนโกอินเตอร์
หวังใช้ อี-คอมเมิร์ซ เป็นช่องทางช่วย SMEs ขยายตลาด/สร้างฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
เตือน!! ซื้อของออนไลน์ไม่อยากถูกหลอกสังเกตเครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified
 
               พาณิชย์' เปิดแผนพัฒนาผู้ประกอบการออนไลน์ทั้งระบบ ตั้งแต่เริ่มต้นประกอบกิจการจนสามารถก้าวไกลโกอินเตอร์ หวังใช้เป็นช่องทางช่วย SMEs ไทย ขยายตลาด/สร้างฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเตือน!!! ประชาชนซื้อของออนไลน์ไม่อยากถูกหลอก สังเกตเครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified มั่นใจได้ว่า ช็อปปิ้งจากร้านค้าที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
              นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-คอมเมิร์ซ เป็นอย่างมาก โดยเน้นให้ผู้ประกอบการไทยหรือผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจ นำ "อี-คอมเมิร์ซ" มาใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดในการขยายฐานลูกค้าและลดต้นทุนการดำเนินงาน ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในระดับประเทศและต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ โดยเฉพาะ อี-คอมเมิร์ซ ไปใช้ในการประกอบธุรกิจและพัฒนาระบบการบริหารจัดการกิจการให้เป็นระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันในตลาดอาเซียนและตลาดสากลอื่นๆ ได้อย่างเข้มแข็ง"
            กรมฯ ได้กำหนดแผนการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ของไทย โดยใช้ช่องทางอี-คอมเมิร์ซ หรือช่องทางออนไลน์ในการขยายตลาด/สร้างฐานลูกค้าทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยจะมีการเปิดอบรมทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเป็นรายธุรกิจแก่ผู้ประกอบการทุกระดับ ตั้งแต่ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นประกอบธุรกิจจนกระทั่งถึงระดับผู้ประกอบการที่มีความเข้มแข็งและต้องการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ได้แก่ 1) ระดับเริ่มต้นประกอบธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ เปิดอบรม/สัมมนาหลักสูตร 1.1) พัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ธุรกิจ อี-คอมเมิร์ซ 1.2) การพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ร้านค้าออนไลน์ Thaicommerstore.com 1.3) ค้าขายออนไลน์ เริ่มต้นอย่างไร 1.4) การตลาด ดิจิตัลสำหรับ SMEs"
         "2) ระดับผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์อยู่แล้ว เปิดอบรม/สัมมนาหลักสูตร 2.1) เทคนิคการตลาดออนไลน์ และ 3) ระดับผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งพร้อมขยายธุรกิจอี-คอมเมิร์ซสู่คลาดต่างประเทศ เปิดอบรม/สัมมนาหลักสูตร 3.1) พื้นฐานเพื่อการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์สู่ตลาดต่างประเทศ 3.2) ก้าวหน้าสำหรับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ"
           นอกจากนี้ ยังได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดอี-คอมเมิร์ซ มาให้คำปรึกษาแนะนำและความรู้เชิงลึกแก่ผู้ประกอบการทุกระดับ เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งของผู้ประกอบการ รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาเฉพาะแต่ละธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงสภาพธุรกิจของตนเองมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจของตนเองได้อย่างตรงจุดและมีความยั่งยืนต่อไป"
           อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า "กรมฯ ขอเตือนประชาชนที่จะซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อไม่ให้ถูกหลอก โปรดสังเกตเครื่องหมาย DBD Registered และเครื่องหมาย DBD Verified ที่ติดอยู่ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ เนื่องจากเว็บไซต์ที่มีเครื่องหมายของกรมฯ ดังกล่าว หมายถึง ผู้ประกอบการได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เรียบร้อยแล้ว ทำให้ผู้ซื้อสินค้ามีความเชื่อมั่นในการช็อปปิ้งออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นั้นๆ ได้มากยิ่งขึ้น"
 
              "ทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการอี-คอมเมิร์ซ ผ่านทางสมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ท โดยดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น DBD e-Service และกรอกชื่อเว็บไซต์ผู้ประกอบการ เพียงเท่านี้ก็สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้ประกอบการอี-คอมเมิร์ซ ได้ทันทีทุกที่ทุกเวลา และสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าครั้งนั้น ได้อย่างเต็มร้อย"
 
               ผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาดังกล่าวข้างต้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 5959-61 หรือสายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
 
 ****************************************
 ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                                                        ฉบับที่ 61 / วันที่ 5-10 พฤษภาคม 2559