พาณิชย์ เปิดหลักสูตรใหม่ SMART Trader Program เปลี่ยนเถ้าแก่แบบเดิมๆ สู่นักการค้ามืออาชีพ เร่งพัฒนา SMEs ทั่วภูมิภาค

พาณิชย์ เปิดหลักสูตรใหม่ SMART Trader Program
เปลี่ยนเถ้าแก่แบบเดิมๆ สู่นักการค้ามืออาชีพ เร่งพัฒนา SMEs ทั่วภูมิภาค
 
              กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขานรับนโยบายรัฐบาลปั้นนักธุรกิจมืออาชีพ!!! เดินสาย 4 จังหวัดครอบคลุมธุรกิจ SMEs ทั่วประเทศ ใช้หัวเมืองใหญ่ เชียงใหม่ อุดรธานี ชลบุรี และสงขลาเป็นฐาน ให้นักรบเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้าทั้งระดับประเทศและสากล
              นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ในส่วนภูมิภาคสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนาธุรกิจโดยใช้หลักสูตร "SMART Trader Program: ทำธุรกิจได้ ค้าขายเป็น มุ่งเน้นการพัฒนามูลค่าเพิ่ม" ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค โดยใช้ 4 จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ทางการค้าที่สำคัญและสามารถขยายโอกาสทางการค้าไปยังด่านชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างจังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี ชลบุรี และสงขลา เป็นพื้นที่ในการพัฒนา ผู้ประกอบธุรกิจพื้นที่ละ 50 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 200 ราย โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการระหว่างเดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2559 (72 ชั่วโมง)
             หลักสูตร SMART Trader Program นี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตรสร้างองค์ความรู้ใน 3 ด้านคือ 1) การบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นระบบ 2) กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ และ 3) ทักษะด้านการเจรจาธุรกิจ โดยผ่านกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำกิจกรรม Workshop เกมจำลองธุรกิจ และการสวมบทบาทสมมุติ ซึ่งจะมีการประเมินและคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจที่ผ่านหลักสูตรออกเป็น 3 ระดับคือ ดี ดีมาก และดีเด่น นอกจากกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจแล้วจะช่วยกระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายธุรกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วย สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่จะเข้าร่วมพัฒนาธุรกิจในหลักสูตรนี้ต้องเป็น นิติบุคคลหรือจดทะเบียนพาณิชย์ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงต้องมีสินค้า/บริการที่จะนำมาพัฒนามูลค่าเพิ่มได้เพื่อต่อยอดเข้าสู่หลักสูตรในเชิงลึก "การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ" โดยจะบ่มเพาะความเข้าใจในหลักจิตวิทยาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า เทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่ม การใช้เครื่องมือ Value Proposition Canvas สำหรับวิเคราะห์ความต้องการและสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ตรงใจผู้บริโภค
            สุดท้ายนี้ กรมฯ มั่นใจว่าหลักสูตร SMART Trader Program จะช่วยพัฒนาธุรกิจไทยให้มีศักยภาพและแข่งขันได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งกรมฯ จะช่วยสนับสนุนและผลักดันผู้ประกอบธุรกิจที่เข้ารับการพัฒนาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยใช้สื่อที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรของกรมฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ธุรกิจทั้งทางสื่อหลัก (รายการอายุน้อยร้อยล้าน ทางช่อง MCOT) และสื่อ Social Media ต่างๆ ตลอดหลักสูตร ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้- 29 พฤษภาคม 2559 ได้ที่www.dbdsmarttrader.com หรือสอบถามข้อมูลที่ กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5964 สายด่วน 1570 อีเมล์ info@dbdsmarttrader.com หรือ www.dbd.go.th
 
---------------------------------------------------
ที่มา: กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ                                                                                          ฉบับที่ 66 / 20 - 23 พฤษภาคม 2559