พ.ค. 59 ต่างชาติลงทุนไทยอีก 26 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 248 ล้านบาท จ้างงานคนไทยกว่า 211 คน

พ.ค. 59 ต่างชาติลงทุนไทยอีก 26 ราย
มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 248 ล้านบาท จ้างงานคนไทยกว่า 211 คน
 
                       นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าว 26 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 248 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทยเพิ่มอีก 211 คน สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่
                      1. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จำนวน 9 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 53 ล้านบาท ได้แก่ การรับจ้างผลิตสินค้า บริการให้กู้ยืมเงิน บริการทางบัญชี และบริการให้เช่าพื้นที่อาคาร โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และสิงคโปร์
                      2. ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า และคู่ค้า จำนวน 3 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 17 ล้านบาท ได้แก่ บริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการใช้ การบำรุงรักษา และการตรวจสอบคุณภาพสินค้า บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษา ด้านการจัดจำหน่ายที่นำมาใช้กับรถยนต์ โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี   
                      3. ธุรกิจบริการเป็นสำนักผู้แทน / สำนักงานภูมิภาค จำนวน 10 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 39 ล้านบาท เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การลงทุนให้สำนักงานใหญ่ และเป็นการให้คำแนะนำ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของสำนักงานใหญ่และบริษัทในเครือรวมถึงการหาแหล่งจัดซื้อสินค้าในประเทศไทยในสำนักงานใหญ่ โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และจีน
                      4. ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาภาครัฐ / คู่สัญญาเอกชน จำนวน 2 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 113 ล้านบาท ได้แก่ บริการออกแบบทางวิศวกรรม โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้า ให้แก่ กฟผ. และบริการจัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งแท่นหลุมผลิตและการวางท่อใต้ทะเล ให้แก่ ปตท. โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น และเกาหลี
                      5. ธุรกิจนายหน้า / ค้าปลีก / ค้าส่ง จำนวน 2 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 26 ล้านบาท ได้แก่ การค้าส่งสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เหล็กชนิดพิเศษสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า การค้าปลีกสินค้าประเภทแม่พิมพ์สำหรับผลิตชิ้นส่วน โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น และอเมริกัน
                      ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2559 จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลงจากเดือนก่อน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 28 ในขณะที่เงินลงทุนลดลง 646 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 72 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลง จำนวน 5 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 16 แต่มีเงินลงทุนลดลง 714 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 74 เนื่องจากในเดือนที่ผ่านมามีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญากับภาครัฐซึ่งมีการใช้เงินลงทุนสูง เช่นเดียวกับในเดือนพฤษภาคม 2558
                      อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 (มกราคม-พฤษภาคม 2559) คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ ในประเทศไทยแล้วจำนวน 157 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 3,220 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลง 18 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 และเงินลงทุนลดลง 3,220 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 50
 
**********************************
ที่มา : กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ                                                                                    ฉบับที่ 68 / 30 พฤษภาคม 2559