การจดทะเบียนธุรกิจเดือนพฤษภาคม 2559

การจดทะเบียนธุรกิจเดือนพฤษภาคม 2559 
 
                       นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนพฤษภาคม 2559 โดยมีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศจำนวน 4,366 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2559 ซึ่งมีจำนวน 3,987 ราย โดยเพิ่มขึ้น 379 ราย คิดเป็น 10% สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศในเดือนพฤษภาคม 2559 มีจำนวน 971 ราย เพิ่มขึ้น 74 ราย คิดเป็น 8% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2559 โดยธุรกิจที่ เลิกสูงสุด คือ ธุรกิจค้าสลาก จำนวน 144 ราย คิดเป็น 15% ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เลิกเนื่องจากธุรกิจไม่ได้ประกอบกิจการ