ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ทำบัญชีและ กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี

1. แบบแสดงข้อคิดเห็น ร่าง ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

1.1 ร่างประกาศ
1.2 แบบแสดงความคิดเห็น
    
     จึงขอเผยแพร่ให้ผู้สนใจทั่วไปทราบและร่วมแสดงความเห็น ผ่านทาง dbd4408@gmail.com

2. แบบแสดงข้อคิดเห็น ร่าง ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ ข้อความและรายการที่ต้องมรในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

2.1 ร่างประกาศ
2.2 แบบแสดงความคิดเห็น

      จึงขอเผยแพร่ให้ผู้สนใจทั่วไปทราบและร่วมแสดงความเห็น ผ่านทาง dbd.legal@gmail.com