การจดทะเบียนธุรกิจเดือนมิถุนายน 2559 และครึ่งปีแรก 2559 (ม.ค.-มิ.ย.)