ระเบียบสำนักงานกลางทะเบียนหอการค้าว่าด้วยการจดทะเบียนหอการค้า (ฉบับที่ ๒)

ระเบียบสำนักงานกลางทะเบียนหอการค้า
ว่าด้วยการจดทะเบียนหอการค้า (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
          โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักงานกลางทะเบียนหอการค้าว่าด้วยการจดทะเบียนหอการค้าให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ นายทะเบียนกลางหอการค้า จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
 
          ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักงานกลางทะเบียนหอการค้าว่าด้วยการจด ทะเบียนหอการค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒"

          ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

          ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักงานกลางทะเบียนหอการค้าว่าด้วยการจดทะเบียนหอการค้า พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

          "ข้อ ๑๘ ในการพิจารณาฐานะและความประพฤติของผู้ที่จะเป็นกรรมการ หากที่ประชุมใหญ่สมาชิกไม่ได้มีการลงมติรับรองฐานะและความประพฤติของผู้ที่จะเป็นกรรมการไว้ ให้ผู้ที่จะเป็นกรรมการแสดงหนังสือรับรองฐานะและความประพฤติที่รับรองโดยข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับชำนาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป ประเภทอำนวยการ และประเภทบริหาร หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจำอยู่ในท้องที่ที่ผู้จะเป็นกรรมการมีภูมิลำเนาอยู่ หรือจะมาแสดงตนต่อหน้านายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทำการสอบสวนถึงฐานะและความประพฤติก็ได้"
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒
คณิสสร นาวานุเคราะห์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นายทะเบียนกลางหอการค้า