แนวทางการรับจดทะเบียนยกเลิกสำนักงานสาขาของห้างหุ้นส่วนบริษัท

แนวทางการรับจดทะเบียนยกเลิกสำนักงานสาขาของห้างหุ้นส่วนบริษัท
และบริษัทมหาชนจำกัด
 
                ด้วยปรากฏว่าได้มีการรับจดทะเบียนยกเลิกสำนักงานสาขาของห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดที่
ระบุข้อความในรายการจดทะเบียนที่แตกต่างกันเป็นหลายแนวทาง เช่น
 
แนวทางที่ 1 กรณีมีสำนักสาขามี 3 แห่งแล้วจะยกเลิกแห่งหนึ่งคือ สาขาลำดับที่ 2 โดยรายการที่จดทะเบียนใหม่ได้ตัดรายการสำนักงานสาขาลำดับที่ 2 เดิมออกแล้วเลื่อนสำนักงานสาขาลำดับที่ 3 มาระบุเป็นสำนักงานสาขาที่ 2 แทน ซึ่งเป็นแนวทางที่ถือปฏิบัติในการรับจดทะเบียนตลอดมา
 
แนวทางที่ 2 ข้อเท็จจริงเช่นเดียวกับแนวทางที่ 1 แต่รายการที่ขอจดทะเบียนใหม่ยังปรากฏว่ามีจำนวนและลำดับของสำนักงานสาขาเท่าเดิม แต่รายละเอียดของที่ตั้งสำนักงานสาขาลำดับที่ 2 ระบุว่า "ยกเลิก"
 
แนวทางที่ 3 ข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันกับแนวทางที่ 1 รายการที่ขอจดทะเบียนคล้ายกับแนวทางที่ 1 จะแตกต่างกันก็แต่เพียงรายการในตอนท้ายสถานที่ตั้งสำนักงานสาขา จะมีการระบุเลขลำดับของสำนักงานสาขาอยู่ภายในวงเล็บ ซึ่งเลขลำดับของสาขาที่ระบุดังกล่าวอาจไม่เรียงลำดับกัน รายละเอียด ตามแนวทางปฏิบัติที่แนบ สำนักทะเบียนธุรกิจ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่สำนักงานแต่ละแห่งได้รับจดทะเบียนยกเลิกสำนักงานสาขา ของห้างหุ้นส่วนบริษัทและบริษัทมหาชนจำกัดโดยมีการระบุรายการที่แตกต่างไม่เป็น มาตรฐานเดียวกันนั้น ก่อให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับจำนวนของสำนักงานที่จดทะเบียน และเป็นการสร้าง ความไม่เป็นธรรมต่อผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้นเพื่อให้การรับจดทะเบียนยกเลิก สำนักงานสาขาเป็นไปใน แนวทางเดียวกัน สำนักทะเบียนธุรกิจจึงกำหนดให้สำนักงานทุกแห่ง ทำการรับจดทะเบียนยกเลิกสำนักงาน สาขาเฉพาะรายที่ระบุรายการจดทะเบียนสำนักงาน ตามแนวทางที่ 1 หรือแนวทางที่ 3 เท่านั้นสำหรับกรณี คำขอจดทะเบียนยกเลิก สำนักงานสาขาที่มีการระบุรายการจดทะเบียนเป็นอย่างอื่นนอกจากที่ได้กำหนดไว้นี้ ขอให้สำนักงานส่งเรื่องให้สำนักทะเบียนธุรกิจเพื่อพิจารณาก่อน
 
 

รายละเอียดตามแนวทางปฏิบัติที่แนบ

 
1. ข้อเท็จจริง

              บริษัท ก. ได้จดทะเบียนสำนักงานแห่งใหญ่และสำนักงานสาขาไว้ 4 แห่ง ดังนี้
ข้อ 8 สำนักงานของบริษัทมี 4 แห่ง คือ สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 128 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร สำนักงานสาขา ตั้งอยู่
     (1) เลขที่ 1 ถนนสาธร แขวงสาธร เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
     (2) เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
     (3) เลขที่ 8 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
    บริษัท ก. จดทะเบียนยกเลิกสาขาลำดับที่ 2
 
2. แนวทางการรับจดทะเบียนที่แตกต่างกัน

แนวทางที่ 1 (แนวทางที่ถือปฏิบัติตลอดมา)
ข้อ 8 สำนักงานของบริษัทมี 3 แห่ง คือ สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 128 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานครสำนักงานสาขา ตั้งอยู่
     (1) เลขที่ 1 ถนนสาธร แขวงสาธร เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
     (2) เลขที่ 8 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 

แนวทางที่ 2
ข้อ 8 สำนักงานของบริษัทมี 3 แห่ง คือ
สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 128 ถนนสุขุมวิท แขวงขางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร สำนักงานสาขา ตั้งอยู่

     (1) เลขที่ 1 ถนนสาธร แขวงสาธร เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
     (2) ยกเลิก
     (3) เลขที่ 8 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 

 

แนวทางที่ 3
ข้อ 8 สำนักงานของบริษัทมี 3 แห่ง คือ สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 128 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร สำนักงานสาขา ตั้งอยู่
     (1) เลขที่ 1 ถนนสาธร แขวงสาธร เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (สาขาที่ 1)
     (2) เลขที่ 8 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (สาขาที่ 3)
  
3. แนวทางที่ให้ถือปฏิบัติในการรับจดทะเบียน 
ให้รับจดทะเบียนเฉพาะตามแนวทางที่ 1 หรือ 3 เท่านั้น