พาณิชย์' ล่องใต้ลง...สงขลา ปูทางเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่...ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

พาณิชย์' ล่องใต้ลง...สงขลา ปูทางเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่...ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
พร้อมรวมพลนักธุรกิจในพื้นที่เครือข่าย MOC Biz Club ระดมความคิดเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน
มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เชื่อมโยงพันธมิตร-ธุรกิจสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
 
 
                    กระทรวงพาณิชย์ เดินทางถึง จ.สงขลา ปูทางเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พร้อมรวมพลนักธุรกิจในพื้นที่ เครือข่าย MOC Biz Club ระดมความคิดเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขัน เน้นยุทธศาสตร์เชิงรุกพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ขยายโอกาสทางการค้า เชื่อมโยงพันธมิตร-ธุรกิจสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
                    ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2559 นี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อจัดกิจกรรม "สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club" ให้กับสมาชิกในเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ทั้งในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อระดมความคิดเห็นถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเน้นยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขัน ขยายโอกาสทางการค้า พร้อมเชื่อมโยงธุรกิจและพันธมิตรสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะธุรกิจกลุ่ม SMEs ในท้องถิ่นที่ต้องได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ของผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้ง สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายธุรกิจเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในทุกพื้นที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งการรวมกลุ่มของนักธุรกิจในท้องถิ่นนี้ จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาค (Local Economy) ให้มีความมั่นคงแข็งแกร่ง และช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจ ในภาพรวมของประเทศเกิดการขับเคลื่อนและขยายตัวสู่ประเทศแห่งการพัฒนา"
                   "ในปีนี้ กระทรวงพาณิชย์ ตั้งเป้าการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว รวมทั้งสิ้นจำนวน 7 ครั้ง ใน 7 พื้นที่ ครอบคลุมสมาชิก MOC Biz Club ทั่วประเทศ เบื้องต้นได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฯ ไปแล้วจำนวน 4 ครั้ง คือ ชลบุรี พิษณุโลก เชียงใหม่ และพระนครศรีอยุธยา ครั้งนี้ถือเป็นการจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 5 โดยครั้งที่ 6 จะจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น (ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2559) และ ครั้งที่ 7 จะเป็นการรวมพลสมาชิก MOC Biz Club ครั้งยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ราวต้นเดือนกันยายน 2559 นี้"
                   ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ มีความตั้งใจจริงในการผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้สมาชิก MOC Biz Club ได้มีช่องทางชี้แจงและนำเสนอแนวทางพัฒนาธุรกิจ ประกอบกับสร้างโอกาสในการช่วยกันหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจและหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งเป็นการทำงานในรูปแบบ 'ประชารัฐ' ตามแนวทางของนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย 1) การแสดงสินค้า MOC Biz Club Showcase 2016 2) การบรรยายและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work shop) จากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดในหัวข้อ เทคนิคการเชื่อมความสัมพันธ์และการนำเสนอธุรกิจ เทคนิคการจัดทำยุทธศาสตร์ MOC Biz Club และกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจที่จะช่วย SMEs ต่อยอดการเติบโตของธุรกิจได้ในอนาคต 3) การจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) และ 4) การมอบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club พร้อมรับฟังข้อมูลการนำเสนอยุทธศาสตร์เดินหน้า MOC Biz Club ที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจในท้องถิ่นให้สามารถเติบโตไปได้พร้อมกัน
                 ปัจจุบัน MOC Biz Club ได้ดำเนินการจัดตั้งครบแล้วทั่วประเทศใน 77 จังหวัด มีสมาชิกรวม 8,664 ราย โดยกลุ่มธุรกิจที่เป็นสมาชิกใน 5 อันดับแรก คือ อาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและความงาม เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน จะเห็นได้ว่าธุรกิจเหล่านี้ ล้วนสร้างมูลค่าทางการค้าทั้งในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศที่สูงติดลำดับต้นๆ และยังเป็นธุรกิจสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดอีกด้วย อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย MOC Biz Club สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด หรือ www.bizclubdbd.com โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองธุรกิจการค้าภูมิภาค กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายเลขโทรศัพท์ 02 547 4445 หรือ สายด่วน 1570
 
****************************************
ที่มา : กองธุรกิจการค้าภูมิภาค                                                                                                       ฉบับที่ 93 / 28 กรกฎาคม 2559