การจดทะเบียนธุรกิจเดือนกรกฎาคม 2559

การจดทะเบียนธุรกิจเดือนกรกฎาคม 2559
 
                     นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนกรกฎาคม 2559 โดยในเดือนกรกฎาคม 2559 มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 4,919 ราย ลดลง เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งมีจำนวน 5,916 ราย โดยลดลง 997 ราย คิดเป็น 17% สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกในเดือน กรกฎาคม 2559 มีจำนวน 1,405 ราย ใกล้เคียงกับเดือนมิถุนายน 2559 คือ เพิ่มขึ้น 13 ราย คิดเป็น 1% โดยธุรกิจที่เลิกสูงสุด คือ ธุรกิจค้าสลาก จำนวน 158 ราย คิดเป็น 11% ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เลิกเนื่องจากธุรกิจไม่ได้ประกอบกิจการ