"พาณิชย์" จัดงาน "สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club"

"พาณิชย์" จัดงาน "สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club"
ระหว่าง 2 - 6 กันยายน นี้ ณ ศูนย์การค้า เจ เจ มอลล์ จตุจักร
กิจกรรมครบครันงานแสดงและจำหน่ายสินค้า การเจรจาธุรกิจ
พร้อมเตรียมจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเครือข่ายธุรกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ สอดรับ Thailand 4.0
 
                     'พาณิชย์' เตรียมจัดงาน "สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club" ระหว่างวันที่ 2 - 6 กันยายนนี้ ณ ศูนย์การค้า เจ เจ มอลล์ เขตจตุจักร ภายในงานมีกิจกรรมครบครัน ทั้งการแสดงและจำหน่ายสินค้าจากเครือข่ายธุรกิจทั่วประเทศ การเจรจาจับคู่ธุรกิจ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ลักษณะพี่สอนน้อง พร้อมยกระดับเครือข่ายธุรกิจที่มีอยู่กว่า 9,000 ราย ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เตรียมจัดทำ "ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเครือข่ายธุรกิจ" ให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน พร้อมใช้งานจริงสอดรับนโยบาย Thailand 4.0
                     นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ระหว่างวันที่ 2 - 6 กันยายน 2559 กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงาน "สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club" ณ ศูนย์การค้า เจ เจ มอลล์ จตุจักร ซึ่งเป็นการรวมเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จากทั่วประเทศกว่า 9,000 ราย โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่ การแสดงและจำหน่ายสินค้าจากเครือข่ายธุรกิจ การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจเชิงบูรณาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ลักษณะพี่สอนน้องระหว่างสมาชิกในเครือข่าย การแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club รวมถึงการสัมมนา/เสวนา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club โดยหัวข้อสัมมนา/เสวนาที่สำคัญ ได้แก่ MOC Biz Club กับการขยายช่องทางการตลาดสมัยใหม่ การออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์แนวโน้มในอนาคต เทคนิคการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ MOC Biz Club อย่างยั่งยืน และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ MOC Biz Club ทั่วประเทศ"
                     "นอกจากนี้ ไฮไลท์สำคัญ คือ การระดมความคิดเห็นจากประธานเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club 18 กลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาชิกเครือข่ายธุรกิจฯ กว่า 9,000 ราย ทั่วประเทศ รวมทั้ง พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด เพื่อจัดทำ "ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club อย่างยั่งยืน" ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวฯ จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เดินไปข้างหน้าอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน พร้อมใช้งานได้จริงสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล"
                     ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้การสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้เครือข่ายสมาชิก MOC Biz Club ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาค (Local Economy) ได้มีช่องทางชี้แจงและนำเสนอแนวทางพัฒนาธุรกิจ ประกอบกับสร้างโอกาสในการช่วยกันหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจและหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งเป็นการทำงานในรูปแบบ 'ประชารัฐ' ตามแนวทางของรัฐบาล ตลอดจน ผลักดันให้สมาชิกฯ เกิดการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจมากขึ้น รวมทั้งมีการขยายธุรกิจและต่อยอดการค้าไปสู่ตลาดสากล เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกฯ ในระยะยาว"
                    ปัจจุบัน MOC Biz Club ได้ดำเนินการจัดตั้งครบแล้วทั่วประเทศใน 77 จังหวัด มีสมาชิกรวม 8,664 ราย แบ่งเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) 2,947 ราย ภาคเหนือ (17 จังหวัด) 2,054 ราย ภาคกลาง (21 จังหวัด) 2,003 ราย ภาคใต้ (14 จังหวัด) 794 ราย ภาคตะวันออก (14 จังหวัด) 455 ราย ส่วนกลาง 411 ราย โดยกลุ่มธุรกิจที่เป็นสมาชิกใน 5 อันดับแรก คือ อาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและความงาม เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน
 
*****************************************
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                                                    ฉบับที่ 105 / 25 สิงหาคม 2559