กรมพัฒน์ฯ ปลูกฝัง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่มีความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจ

กรมพัฒน์ฯ ปลูกฝัง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่มีความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจ
กล้าตัดสินใจ กล้าเปลี่ยนแปลง เร่งคว้าโอกาสทางการค้า
 
                    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งสร้างนักธุรกิจกว่า 500 ราย เปลี่ยนแนวคิดการทำธุรกิจใหม่ เน้นสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เตรียมพร้อมยกระดับสู่การเป็น Smart Enterprise
                    กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกันดำเนินการโครงการ MOC4i เพื่อเปลี่ยน SME เป็น Smart Enterprise ใน 4 กลุ่มธุรกิจเป้าหมาย ได้แก่ สินค้าเกษตรและอาหารสุขภาพ ความงาม ธุรกิจบริการ และสินค้าไลฟ์สไตล์ โดยมีแนวทางในการพัฒนา 4 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 Inspiration เพื่อมุ่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจ แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่โดยยึดความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก ปรับเปลี่ยนแนวคิดการประกอบธุรกิจ การเสริมสร้างคุณลักษณะการคิดเชิงประกอบการ ระดับที่ 2 Incubation เป็นการบ่มเพาะผู้ประกอบการ เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นฐานในการขับเคลื่อนธุรกิจ มุ่งเน้นกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของตนเอง ผ่านการคิดเชิงออกแบบ เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าให้สินค้าและบริการ ระดับที่ 3 Implementation เพื่อพัฒนาสินค้า/บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในแต่ละประเทศเป้าหมาย และระดับที่ 4 Internationalization เพื่อสร้าง Thai Brand Heroes ให้เป็น Global Brand เสริมกลยุทธ์การขยายตลาดในต่างประเทศร่วมกับพันธมิตรระดับ World Class Collaboration
                     นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในฐานะที่กรมฯ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก บนพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สูงขึ้นตลอดจนมีความสามารถในการรับมือกับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก จึงกำหนดจัดกิจกรรม "24 ชั่วโมง สร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่" ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - สิงหาคม 2560 จำนวน 10 รุ่น รองรับการพัฒนา ตาม MOC4i ในระดับที่ 1 Inspiration และเตรียมพร้อมเข้าสู่ระดับที่ 2 Incubation ในลักษณะเป็นการเสริมสร้างกระบวนการคิดที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง โดยวิทยากรจากภาคธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ด้านการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายและประสบความสำเร็จ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมุ่งสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจ เสริมสร้างแนวคิดและทักษะการเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ดี (Entrepreneurship) สามารถใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้กับสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ (Demand Driven) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงขอเชิญชวนนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "24 ชั่วโมง สร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่" ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยดูรายละเอียด กำหนดการ และสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.dbd.go.th หัวข้ออบรมสัมมนา
 
****************************************
ที่มา: กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ                                                                                                     ฉบับที่ 125 / 26 ตุลาคม 2559