พาณิชย์เปิดตัว Trade Association President Club (TAP Club)

พาณิชย์เปิดตัว Trade Association President Club (TAP Club)
ชูบทบาท 'นายกสมาคมการค้า' เป็นแม่ทัพนำเศรษฐกิจไทยเดินหน้า
 
                     กระทรวงพาณิชย์ จับมือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดตัว Trade Association President Club (TAP Club) ให้ความสำคัญต่อนายกสมาคมการค้า เป็น "ผู้นำขับเคลื่อนธุรกิจไทย" ผ่านกลไกของสมาคมการค้า เน้นเชื่อมโยงการทำธุรกิจระหว่างกันทั้งภายในสมาชิกสมาคมการค้า และต่อยอดธุรกิจระหว่างสมาคมการค้าใน Value Chain เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกในสมาคมการค้า และสร้างรากฐานธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง
                     นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันนี้ (28 พฤศจิกายน 2559) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดตัว Trade Association President Club (TAP Club) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ความสำคัญและผลักดันนายกสมาคมการค้าไปสู่การเป็น "ผู้นำเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไทย" ผ่านกลไกของสมาคมการค้า เน้นการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกันทั้งภายในสมาชิกสมาคมการค้า และต่อยอดธุรกิจระหว่างสมาคมการค้าใน Value Chain สร้างประโยชน์สูงสุดเพื่อเกื้อกูลกันในการทำธุรกิจของสมาชิกสมาคมการค้า และสร้างรากฐานธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง
                     การเปิดงาน Trade Association President Club (TAP Club) ครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะแสดงพลังความร่วมมือของภาคธุรกิจอย่างแท้จริง โดยมีผู้นำการขับเคลื่อนที่เป็นบุคคลสำคัญในภาคธุรกิจ คือ นายกสมาคมการค้า มาช่วยผนึกกำลังเพื่อร่วมพัฒนาธุรกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ซึ่งต้องขอชื่นชม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะพันธมิตรสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาอย่างต่อเนื่อง ได้ริเริ่มจัดทำโครงการ TAP Club เป็นการรวมกลุ่มครั้งสำคัญของนายกสมาคมการค้า ซึ่งทุกท่านถือเป็นผู้เสียสละที่มุ่งมั่น ทุ่มเททำงานเพื่อสมาคมการค้า โดยมุ่งหวังประโยชน์ต่อสมาชิก และพัฒนาธุรกิจในภาพรวม
                      อย่างไรก็ดี กระทรวงพาณิชย์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของ TAP Club และได้มอบนโยบายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจโดยตรงในการพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า ให้ "เก่ง" และ "ดี" ภายใต้ 2 แนวทาง คือ 1) เสริมความแข็งแกร่ง มุ่งเน้นพัฒนาการบริหารจัดการสมาคมการค้าตามเกณฑ์มาตรฐานสากล และสร้างเครือข่ายสมาคมการค้าตามกลุ่ม Cluster หรือ Supply Chain เพื่อสร้างพันธมิตรในการทำธุรกิจ และ 2) สร้างความน่าเชื่อถือ กำกับดูแลและตรวจสอบให้สมาคมการค้าให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสมาคมการค้า เน้นดำเนินการแบบเชิงรุกคือ การตรวจเยี่ยมสมาคมการค้า ให้คำแนะนำ รับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการดำเนินงานของสมาคมการค้า ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ขอเน้นย้ำนโยบายการทำงานที่พร้อมเคียงไปกับทุกภาคส่วนในการสร้างโอกาสทางการค้าให้กับสินค้าและบริการไทย เชื่อมตลาดการค้าทุกระดับทั้ง Local, Regional และ Global เพื่อบรรลุเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการค้าในภูมิภาค และเป็นที่หนึ่งของโลกด้านการค้าขายสินค้าเกษตรนวัตกรรม
                        ปัจจุบันประเทศไทยมีสมาคมการค้าจำนวนทั้งสิ้น 2,786 สมาคม โดยกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาของกรมฯ เป็นสมาคมการค้าที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายสมาคมการค้าที่มีอยู่ถึง 832 สมาคม สำหรับสมาคมการค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Trade Association President Club (TAP Club) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โทร 0 2018 6888 ต่อ 2650 หรือกองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 5970
 
*********************************************
ที่มา: กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ                                                                               กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฉบับที่ 131 / 28 พฤศจิกายน 2559