การจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า