พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจัดเก็บอากรแสตมป์แทนกรมสรรพากร

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และนายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจัดเก็บอากรแสตมป์แทนกรมสรรพากร
สำหรับตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคล ระหว่างสำนักงานปลัด
กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560