คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560