ตรวจสอบราคาสินค้า

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกตรวจสอบภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
ณ ตลาดนครไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ตามนโยบายของนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2560