e-Registration

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) และมอบหนังสือรับรองนิติบุคคลให้แก่ผู้จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Registration) เป็นรายแรก โดยมีผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วม ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560