แถลงผลการประชุมการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงผลการประชุม "การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
เพื่อบูรณาการข้อมูล/การตรวจสอบ ติดตามการดำเนินธุรกรรมของนิติบุคคล/บุคคล" ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 12
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560