สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในงาน "สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย"
เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยมีนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหาร
ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมงาน ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2560