สถิติจดทะเบียนนิติบุคคล

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวสถิติการจดทะเบียนธุรกิจ ประจำเดือนมีนาคม 2560 ณ ห้องอเนกประสงค์
(KM) ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560