ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาธุรกิจ

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง "ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการพัฒนาธุรกิจ" ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับบริษัทมาสเตอร์การ์ด จำกัด จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ให้กับ SMEs ที่อยู่ในความส่งเสริมของกรมฯ เพื่อตอบรับยุทธศาสตร์ Nation e-Payment ภายใต้นโยบาย Digital Economy
ของรัฐบาล