การปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจ

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย ประเด็น
"การปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจ (Doing Business)" ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ชั้น 4
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 โดยกำหนดออกอากาศในรายการเดินหน้าประเทศไทย
วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560