การประชุมนำเสนอโปรแกรมบัญชีสำหรับ SMEs

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมการนำเสนอโปรแกรมบัญชี
สำหรับ SMEs ของคณะทำงานโครงการส่งเสริมให้มีการนำโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปมาใช้ในธุรกิจ SMEs
โดยมีผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด
(มหาชน) และบริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมม่วงระย้า ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560