Franchise B2B 19 Fair

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน " Franchise B2B 19 Fair"
โดยมีนายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วม ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560