ส่งเสริมสินค้าเกษตรเข้าสู่การค้าออนไลน์ ภาคตะวันออก

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมสินค้าเกษตรเข้าสู่
ช่องทางการค้าออนไลน์ในภาคตะวันออก ภายใต้กิจกรรม Offline 2 Online ณ ห้องทับทิมสยาม
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมและเก็บข้อมูล
เพื่อสร้างร้านค้าออนไลน์ ณ บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา และร้านเรือนธรรมชาติ
อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560