สมรรถนะ ที่ต้องมีในยุค 4.0

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สมรรถนะ ที่ต้องมีในยุค 4.0" ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560