อบรมหลักสูตรอ่านธุรกิจจากงบการเงิน รุ่นที่ 1

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "อ่านธุรกิจจากงบการเงิน" รุ่นที่ 1
ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560