ประชุมบริษัทผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมสร้างความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิต
ผู้แทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค (Supplier) ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง) กิจกรรม "ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม"
ครั้งที่ 10 ปี 2560 ณ โรงแรมไชยแสงพาเลช จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560