คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตฯ

นางสาวสิริมาศ วัฒนะโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560