การบริหารจัดการกิจการ

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมรับฟังการอบรมพัฒนาความรู้ผู้บังคับหลักประกัน
หัวข้อ "การบริหารจัดการกิจการ" ณ ห้องม่วงนที ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560