แนวทางในการส่งเสริมธุรกิจไทย

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประชุมหารือแนวทางการขยายช่องทางการตลาด
และกระจายสินค้าชุมชน ร่วมกับ ผู้บริหารบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อส่งเสริมธุรกิจไทย โดยมีนางลลิดา จิวะนันทประวัติ
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องม่วงส่าหรี ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560