ประชุมชี้แจงต่อทีมวิจัยจากธนาคารโลก

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายสำรวย แดงด้วง รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เข้าร่วมการประชุมชี้แจงต่อทีมวิจัยจากธนาคารโลก เพื่อประกอบการจัดเก็บข้อมูลไปใช้ในการจัดอันดับความยาก-ง่าย
ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 2018) ในประเทศไทย  ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560