คณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจฯ

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายสำรวย แดงด้วง รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์
ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560