สถิติจดทะเบียนนิติบุคคล

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แถลงข่าวสถิติการจดทะเบียนธุรกิจ ประจำเดือนเมษายน 2560 ณ ห้องอเนกประสงค์ (KM) ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560