ประชุมร่วมกับ กลต.

นายสำรวย แดงด้วง รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. เรื่อง "การกำหนด
ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ร่วมกับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด และสำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560