เกณฑ์มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่ดี

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงานสัมมนาสร้างองค์ความรู้ เรื่อง "เกณฑ์มาตรฐาน
ด้านธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่ดี" และร่วมเสวนาหัวข้อ "SMEs 4.0 สู่มาตรฐานธรรมาภิบาล" ณ ศูนย์ฝึกอบรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560