แถลงข่าว SMART SME Expo 2017

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการเข้าร่วมงาน SMART SME
Expo 2017 ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรม เดอะ สุโกศุล พญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560
ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ เข้าร่วมงานแสดงธุรกิจดังกล่าว
จำนวน 40 ราย อันเป็นดำเนินกิจกรรมนำเสนอธุรกิจและเจรจาธุรกิจแฟรนไชส์ โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหาร
จัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2560 โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 ณ ฮอลล์ 3-4 ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี