สถิติจดทะเบียนนิติบุคคล

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แถลงข่าวสถิติการจดทะเบียนธุรกิจ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ณ ห้องอเนกประสงค์ (KM) ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560