การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น

นายสำรวย แดงด้วง รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง "การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น" ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560