ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ ตามเส้นทางโลจิสติกส์การค้า R9

      นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำคณะผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ตามเส้นทางโลจิสติกส์การค้า R9 เพื่อประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ปัญหา อุปสรรค จากการดำเนินธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์
การขนส่งสินค้า และด้านการส่งเสริมธุรกิจ โดยเส้นทาง R9 เริ่มต้นจาก กรุงเทพฯ จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านด่านมุกดาหาร
- สะหวันนะเขต จังหวัดมุกดาหาร เข้าสู่แขวงสะหวันนะเขต ด่านแดนสะหวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
เข้าสู่ด่านลาวบาว ฮาตินห์ ไฮฟอง ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก (East - West Economic Corridor : EWEC) ระหว่างวันที่ 5-10 มิถุนายน 2560