แถลงข่าวงาน TFBO / TRAFS and ASEAN Retail 2017

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมแถลงข่าวงาน TFBO (Thailand Franchise &
Opportunities 2017) และงาน TRAFS and ASEAN Retail (Thailand Retail, Food & Hospitality Services 2017)
ณ โรงแรม The Landmark, Bangkok ห้องสุขุมวิท 2-3 ชั้น 3 เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560